ردیفسؤالات سنجش مزاجاصلاً صدق نمی‌کنددر حد تعادلکاملاً صدق می‌کند
1 پوست بدنم گرم است و احساس گرمی بدن دارم.
2از هوای خنک و فصل زمستان لذت می برم.
3رنگ موهایم سیاه و تیره رنگ است.
4شانه های عریض و قفسه سینه فراخ و پهن دارم.
5کارها را با سرعت و شتاب انجام می دهم.
6سریع حرف می زنم و آدم پرحرفی هستم.
7زود عصبانی می شوم.
8فردی جسور و شجاع هستم.
9پوست بدنم سرد است و احساس سردی بدن دارم.
10از هوای گرم و فصل تابستان لذت می برم.
11رنگ موهایم سفید یا بور، است.
12شانه های کم عرض و قفسه سینه کوچک دارم.
13کارها را به آرامی وبدون شتاب انجام می دهم.
14آرام و کند حرف می زنم و آدم کم حرفی هستم.
15دیرعصبانی می شوم.
16فردی محتاط و ترسو هستم.
17پوست بدنم نرم است.
18از هوای خشک و بدون رطوبت لذت می برم.
19فردی چاق هستم.
20موهایم نرم و لخت دارم.
21پر خواب هستم.
22کم حافظه هستم و مطالب را فراموش می کنم.
23اگرعصبانی شوم، زود آرام می شوم.
24انعطاف پذیر بوده ، سخت گیر نیستم.
25پوست بدنم خشک است.
26از هوای دارای رطوبت لذت می برم.
27فردی لاغر هستم.
28موهایم خشک بوده و لخت نیست.
29کم خواب هستم.
30حافظه خوبی دارم و مطالب را زود به یاد می آورم.
31اگرعصبانی شوم، دیر آرام می شوم.
32انعطاف پذیر نبوده ، سخت گیرهستم.